Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Máy đo độ bóng Horiba IG-331Máy đo độ bóng Horiba IG-331, 0-100 chia độ 1
Máy đo độ bóng bề mặt Horiba IG-410

A measurement standard for the gloss value

Máy đo độ bóng Horiba IG-410, 0.0-100.0 (0.1), 0-1000 (1) độ bóng
Máy đo độ bóng Horiba IG-320